UWAGA! Złożenie zlecenia jest równoznaczne z przeczytaniem i zrozumieniem poniższych warunków i objaśnień. Reklamacje wynikające z nieprzeczytania lub niezrozumienia poniższego tekstu nie będą rozpatrywane.

Jeśli nie rozumiesz zasad rozliczania i szacowania wartości tłumaczeń przysięgłych – zgłoś ten fakt przed złożeniem zlecenia.

Szacowanie kosztu tłumaczeń przysięgłych na podstawie skanów lub oryginałów dokumentów

INFORMACJA DLA KLIENTA BIURA TŁUMACZEŃ FASTER.PL

Tłumaczenia przysięgłe rozliczamy w oparciu o stronę rozliczeniową = 1125 znaków ze spacjami. Jest to rozliczenie z góry nadane przez Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. 2005 nr 15 poz. 131 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego).

Objętość tłumaczenia będąca podstawą opłaty jest zaokrąglana w górę do pełnych stron rozliczeniowych i jest obliczana PO SPORZĄDZENIU TŁUMACZENIA.

W MOMENCIE SKŁADANIA ZLECENIA tłumaczenia przysięgłego klientowi przedstawiany jest SZACUNEK  ilości stron przeliczeniowych – sporządzany na podstawie doświadczenia i najlepszej wiedzy przyjmującego zlecenie. Niestety szacunek może być obarczony błędem i ostateczna ilość stron przeliczeniowych może być różna od szacunku – także wyższa. Na ten moment nie ma innej metody obliczania kosztu tłumaczenia przysięgłego przed zleceniem niż metoda szacunkowa.

Objaśnienia

Wyobraźmy sobie sytuację: chcemy wykonać tłumaczenie przysięgłe dokumentu z ponumerowanymi trzema stronami, a w wycenie otrzymujemy informację, że :

„Przesłany plik to około 4 strony rozliczeniowe (strona to 1125 znaków ze spacjami)”.

  • Dlaczego nie jest to dokładna wycena?
  • Skąd się wzięła ta dodatkowa czwarta strona, jeżeli do wyceny wysłano dokładnie trzy strony?

Poniżej odpowiemy na te i podobne pytania.

Czym są znaki ze spacjami?

Znakami nazywamy wszystkie litery, cyfry, symbole oraz znaki interpunkcyjne, opisy tłumacza (np. opis znaku wodnego), które składają się na gotowy tekst tłumaczenia.

Rozumiem, że mam płacić za znaki, ale dlaczego za spacje?

Znaki ze spacjami są umowną formą rozliczeniową nadaną przez ustawodawcę – łatwą do sprawdzenia w edytorze tekstu po wykonaniu tłumaczenia. Ustawodawca mógłby przyjąć inną jednostkę – np. znaki bez spacji, co wpłynęłoby na wzrost ceny za stronę przeliczeniową. Spacje są nieodzownym elementem tłumaczonego tekstu, które wpływają na jego czytelność i nie mogą zostać pominięte.

Czym jest strona rozliczeniowa?

Podstawową jednostką tłumaczenia, za którą płaci klient, jest strona rozliczeniowa. Jest to fragment tekstu – w którym w przypadku tłumaczenia przysięgłego – mieści się dokładnie 1125 znaków ze spacjami, co zostało odgórnie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Nie jest to to samo co kartka/strona A4, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wiadomo, że po zmianie typu i zmniejszeniu rozmiaru czcionki na kartce A4 może się zmieścić bardzo dużo tekstu, a po zwiększeniu rozmiaru – może się zmieścić np. tylko jedna litera… Dlatego ilość stron A4 w dokumencie w ogóle nie jest brana pod uwagę podczas wyceny tłumaczenia!

Podczas rozliczania tłumaczenia obowiązuje także zasada, że każda rozpoczęta nowa strona rozliczeniowa liczy się jako cała. Oznacza to, że jeżeli tłumaczenie naszego dokumentu nie zmieściło się w 1 stronie rozliczeniowej (przekroczyło 1125 znaków ze spacjami) możemy zapłacić cenę za stronę rozliczeniową odpowiednio razy 2, razy 3 itd.

Przykład:

  • 1 strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami (w skrócie zzs)
  • Tekst gotowego tłumaczenia przysięgłego ma 2500 znaków ze spacjami.
  • Cena tłumaczenia przysięgłego z j. angielskiego na j. polski to 49,00 zł brutto.

2500 zzs : 1125 zzs = 2,2 strony
Tłumaczenie przekroczyło 2 strony rozliczeniowe, zatem tłumaczenie będzie liczone jako 3 strony rozliczeniowe.
3 strony x 49,00 zł brutto = 147,00 zł brutto.

Dlaczego wycena jest szacunkowa, a nie dokładna?

Cena ostateczna każdego tłumaczenia jest liczona na podstawie tekstu w języku docelowym (na ten język zamawiamy tłumaczenie). Na długość tekstu wynikowego wpływ mogą więc mieć różnice między językami. Rozmiar tego samego słowa albo frazy w różnych językach może się różnić, a czasami aby właściwie przetłumaczyć jedno słowo w języku obcym trzeba użyć kilku polskich wyrazów i na odwrót. W przypadku tłumaczeń przysięgłych tłumacz ma obowiązek dodania swoich adnotacji i opisów, dotyczących formy oryginalnego dokumentu, języka w którym był on sporządzony, podpisów, pieczęci, które się w nim pojawiają. Jest to niezbędna integralna część tłumaczenia przysięgłego, której rozmiar możemy poznać tylko po tym, jak tłumacz takie adnotacje i opisy stworzy.

A czy nie można skorzystać z aplikacji OCR, która zamieni skan na znaki i na tej podstawie obliczyć dokładniej ilość znaków?

Bywa, że przy szacunku ilości stron biuro tłumaczeń posiłkuje się wskazaniem aplikacji OCR i jest ona pewną wskazówką do wyliczonego szacunku. Niestety aplikacje OCR bywają bardzo niedokładne, zwłaszcza w przypadku słabej jakości skanu (np. wykonanego aparatem telefonu komórkowego).

Na ostateczną ilość znaków tłumaczenia wpływają także adnotacje tłumacza i opisy np. pieczątek lub podpisów znajdujących się na oryginale tłumaczonego dokumentu. W związku z tym ciężko przed zakończonym tłumaczeniem dokładnie określić ile znaków ze spacjami będzie miał finalny dokument.