Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsze Zasady przetwarzania powierzonych danych obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. i stanowią Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu faster.pl) (dalej jako „Regulamin”).
 2. Niniejsze Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych stanowią integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację – zasad powierzenia danych osobowych.
 3. Korzystanie z Serwisu faster.pl, w tym korzystanie bez zakupu usług oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych.
 4. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Zasadach powierzenia przetwarzania danych stosuje się Definicje zawarte w Regulaminie lub tak jak zostało to opisane w Zasadach powierzenia przetwarzania danych (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
 5. Zleceniobiorca zawierając umowę tłumaczenia dąży do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom RODO albowiem świadczenie usług tłumaczeń wiąże się z koniecznością przetwarzania powierzonych zleceniobiorcy danych osobowych zawartych w materiale przekazanym do tłumaczenia [dalej dane powierzone] polegającym na dalszemu ich powierzeniu zaufanemu partnerowi, tj. właściwemu tłumaczowi.

W związku z powyższym wprowadza się niniejsze zasady przetwarzania danych powierzonych:

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać dane powierzone zgodnie z niniejszymi zasadami, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie zlecenia tłumaczenia dane osobowe zawarte w materiale przekazanym do tłumaczenia.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ramach zbierania, porządkowania, wykorzystywania, przechowywania, przeglądania, utrwalania, ujawniania, ujawniania przez przesłanie, usuwania, w takim zakresie jakim będzie potrzebne to do wykonania zlecenia tłumaczenia.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać dane powierzone wyłącznie w celu wykonania zleconego tłumaczenia.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych powierzonych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy zlecenia tłumaczenia.
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO, danych powierzonych przez osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 6. Zleceniobiorca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem w terminach określonych polityką prywatności usuwa wszelkie ich istniejące kopie, a ewentualne oryginały zwraca Zleceniodawcy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych w określonym zakresie.
 7. Zleceniobiorca po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych danych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Zleceniodawcy – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia.

 §4

Prawo kontroli

 1. Zleceniodawca będący jednocześnie administratorem danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zleceniobiorcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy zlecenia tłumaczenia.
 2. Zleceniodawca danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Zleceniobiorcy i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się usunąć uchybienia stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę nie dłuższym niż 7 dni.
 4. Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy na jego wniosek wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Zleceniobiorca może powierzyć dane powierzone objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniodawcy.
 2. Zgoda Zleceniodawcy nie jest wymagana w przypadku takich podwykonawców, którzy są wymienieni w Regulaminie korzystania z usług faster.pl jako zaufani partnerzy i usługi przez nich świadczone są integralną częścią zlecenia usługi tłumaczenia.
 3. Przekazanie danych powierzonych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zleceniodawcy chyba, że obowiązek taki nakłada na Zleceniobiorcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 4. Zaufany partner winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Zleceniobiorcę.
 5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za nie wywiązanie się ze spoczywających na zaufanym partnerze obowiązków ochrony danych powierzonych.

§6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych powierzonych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie danych powierzonych osobom nieupoważnionym.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych powierzonych o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Zleceniobiorcy, a także o wszelkich planowanych,
  o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Zleceniobiorcy danych powierzonych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę.

§7

Zasady zachowania poufności

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy w innym celu niż wykonanie umowy tłumaczenia, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy tłumaczenia.