Regulamin
Biura Tłumaczeń FASTER

 wersja po zmianach obowiązuje od 01.09.2022 r.

 1. Biuro Tłumaczeń FASTER świadczy usługi tłumaczeniowe poprzez spółkę Mexpo Sp. z o.o., ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia, NIP: 5862383378, REGON: 52280167000000, KRS: 0000984479 oraz działalność FASTER Anna Maria Diering, ul. Syriusza 38, 80-299 Gdańsk, NIP 5841588201 , zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem. Usługi tłumaczeniowe świadczone są w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 8 lub poprzez następujące serwis internetowy: www.faster.pl. W zakresie usług tłumaczeń Biuro Tłumaczeń FASTER występuje również pod nazwami handlowymi: Centrum Językowe Faster, Faster tłumaczenia, faster.pl, Mexpo Tłumaczenia. Wszystkie wymienione nazwy odnoszą się do Mexpo Sp. z o.o. i działalności FASTER Anna Maria Diering, której Mexpo użycza znaku handlowego, zwanych dalej zleceniobiorcą.
 2. Definicja strony przeliczeniowej – jednostka przeliczeniowa tekstu podlegającego tłumaczeniu lub weryfikacji służąca celom rozliczeniowym. Wyróżnia się dwa rodzaje stron przeliczeniowych – na potrzeby tłumaczeń przysięgłych objętość strony przeliczeniowej jest ustalona w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U.2005.15.131 z dnia 26 stycznia 2005 r. z późn. zm); na potrzeby tłumaczeń nieprzysięgłych objętość strony przeliczeniowej ustala biuro tłumaczeń. Objętość strony przeliczeniowej ustalana jest w znakach ze spacjami.
 3. Rodzaje świadczonych przez Faster Tłumaczenia usług tłumaczenia pisemnego:
  1. Tłumaczenie zwykłe – tłumaczenie z języka obcego na polski lub z polskiego na obcy lub z obcego na obcy, bez uwierzytelnienia. Rozliczane w oparciu o stronę przeliczeniową o objętości 1500 znaków ze spacjami. Aktualna lista języków obcych w jakich świadczone są usługi tłumaczeń znajduje się na stronie: www.faster.pl
  2. Tłumaczenie przysięgłe – tłumaczenie z języka obcego na polski lub z polskiego na obcy, uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. Rozliczane w oparciu o stronę przeliczeniową o objętości 1125 znaków ze spacjami. Do ilości znaków zalicza się tłumaczony tekst główny dokumentu, tłumaczenia opisów formularzy jeśli występują, tekstów na pieczęciach i znakach wodnych, czytelnych i nieczytelnych podpisów. W wypadku tłumaczeń przysięgłych z języka obcego na obcy zwykle stosuje się 2 tłumaczenia przysięgłe: pierwsze- z obcego na polski i drugie – z polskiego na obcy.
  3. Weryfikacja tłumaczenia – sprawdzenie zgodności tekstu w języku obcym z tekstem źródłowym w języku polskim lub tekstu w języku polskim z tekstem źródłowym w języku obcym, a także sprawdzenie poprawności językowej, stylistycznej i logicznej tekstu wynikowego. Weryfikacji dokonuje inny tłumacz niż tłumacz tłumaczący tekst źródłowy.
  4. Tłumaczenie specjalistyczne – tłumaczenie tekstów naukowych, specjalistycznych, branżowych. Tłumaczenie jest wykonywane przez tłumacza posiadającego doświadczenie w danej dziedzinie i, fakultatywnie, wykształcenie związane z daną dziedziną. Wiąże się z dopłatą wymienioną w cenniku.
  5. Tłumaczenie do publikacji – tłumaczenie tekstów do publikacji na drukach masowych (pow. 50 szt.), stronach internetowych, tekstów przemówień i wystąpień publicznych. Tłumaczenie jest wykonywane lub sprawdzane przez tłumacza dla którego język docelowy jest językiem ojczystym. Wiąże się z dopłatą wymienioną w cenniku.
 4. Rodzaje usług tłumaczenia ustnego świadczonych przez Faster Tłumaczenia:
  1. Tłumaczenie konsekutywne – tłumaczenie ustne w którym osoba tłumaczona robi przerwy w wypowiedzi umożliwiające tłumaczowi jej przetłumaczenie; rozliczane w oparciu o czas pracy/dyspozycyjności tłumacza, tłumacz pracuje sam lub w parze z drugim tłumaczem na zmianę, nie wymaga specjalistycznego sprzętu do tłumaczeń,
  2. Tłumaczenie symultaniczne – zwane inaczej kabinowym, tłumacz tłumaczy równolegle (jednocześnie) wypowiedź osoby tłumaczonej, stosowane np. podczas konferencji, wymaga zastosowania systemu do tłumaczeń symultanicznych, tłumacze pracują zawsze w parach na zmianę, zamknięci w dźwiękoszczelnej kabinie;
  3. Tłumaczenie ustne przysięgłe – tłumacz przysięgły tłumaczy ustnie – konsekutywnie przebieg rozmowy, spotkania, rozprawy lub innego wydarzenia.
  4. Tłumaczenia ustne wymagają zawsze przygotowania się przez tłumacza. Obowiązek dostarczenia materiałów lub podania ogólnodostępnych źródeł spoczywa na Zleceniodawcy i powinien być dopełniony w minimalnym terminie 7 dni przed terminem tłumaczenia ustnego. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia zleceniobiorcę z odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu wynikłe z niedostatecznej wiedzy szczegółowej na temat dziedziny, kontekstu i specyfiki tłumaczenia.
 5. Tryby realizacji zlecenia tłumaczenia pisemnego przez Faster Tłumaczenia:
  1. Tryb szybki (standardowy) – zleceniobiorca wykonuje zlecenie w terminie min. 3 dni roboczych. Wykonanie zlecenia może zająć zleceniobiorcy więcej czasu w zależności od ilości stron tłumaczenia, specyfiki języka, dostępności tłumaczy.
  2. Tryb ekspresowy (przyśpieszony) – zleceniobiorca wykonuje zlecenie w terminie maksymalnie 2 dni roboczych.
  3. Tryb superekspresowy – zleceniobiorca wykonuje zlecenie w terminie maksymalnie do końca kolejnego dnia roboczego po dniu przekazania tekstu źródłowego.
  4. Tryb lub termin realizacji powinien być określony w zleceniu i jest liczony od momentu przyjęcia zlecenia przez zleceniobiorcę, jednak nie wcześniej niż od momentu przekazania przez Zleceniodawcę wszystkich materiałów źródłowych. Do terminu wykonania zlecenia, wyrażonego w dniach roboczych, nie wlicza się sobót, niedziel i świąt ustawowo uznanych za dni wolne od pracy.
 6. Procedura składania i przyjmowania zlecenia do realizacji:
  1. Zleceniodawca składa zapytanie ofertowe, w którym określa w miarę możliwości szczegółowo wszystkie lub część charakterystyk – ilość stron/znaków ze spacjami tekstu źródłowego, język źródłowy i docelowy, tematykę i przeznaczenie tłumaczenia, preferowany termin realizacji i inne dane mogące mieć wpływ na zakres i koszt zlecenia. O ile to możliwe wskazane jest załączenie tekstu do tłumaczenia lub jego próbki lub podanie dokładnej lokalizacji tekstu źródłowego. Zapytanie można złożyć przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: faster@faster.pl, przy pomocy formularza kontaktowego na stronie www.faster.pl, telefonicznie lub osobiście w biurze zleceniobiorcy.
  2. W przypadku tłumaczeń ustnych zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniobiorcy na minimum 7 dni przed rozpoczęciem tłumaczenia materiały dotyczące tłumaczonego spotkania/konferencji/rozprawy/zdarzenia lub wskazać ogólnodostępne źródła dotyczące tematyki tłumaczenia. Wskazane jest także dostarczenie zleceniobiorcy wykazu uczestników spotkania/konferencji. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia zleceniobiorcę z odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu wynikłe z niedostatecznej wiedzy szczegółowej na temat dziedziny, kontekstu i specyfiki tłumaczenia.
  3. Zleceniodawca oświadcza, iż posiada wszelkie zgody do przetwarzania i powierzania przetwarzania danych osobowych osób trzecich zawartych w przekazanych zleceniobiorcy dokumentach niezbędnych do wykonania zlecenia, nadto zleceniodawca oświadcza, iż powierza zleceniobiorcy dane osobowe zawarte w przedstawionych zleceniobiorcy dokumentach niezbędnych do wykonania zlecenia, jak również zleceniodawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania zawartych w w/w dokumentach danych osobowych podmiotowi współpracującemu ze zleceniobiorcą, tj. tłumaczem wyłącznie w celu wykonania Zlecenia. Zleceniodawca oświadcza, iż przyjmuje wszelką odpowiedzialności, za nieuprawnione powierzenie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych zleceniobiorcy dokumentach, i że zwalnia zleceniobiorcę z odpowiedzialnością cywilnej w tym zakresie.
  4. Zasady powierzenia Zleceniodawcy danych osobowych zawarte zostały w załączniku do niniejszego regulaminu: Zasady przetwarzania danych osobowych.
  5. Zleceniobiorca składa zleceniodawcy odpowiedź na zapytanie ofertowe w postaci odpowiedzi w jednej z poniższych form: przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail faksem lub pocztą. Oferta zawiera koszt realizacji zlecenia lub szacunkowy koszt realizacji zlecenia i/lub koszt za 1 stronę przeliczeniową/godzinę pracy tłumacza, ewentualne dopłaty lub rabaty, termin realizacji wyrażony w dniach roboczych od dnia złożenia tekstu źródłowego i zlecenia. Odpowiedź ta może zawierać warunki dostarczenia lub odbioru tłumaczenia.
  6. Zleceniodawca akceptując zaproponowane warunki tłumaczenia składa zlecenie wyłącznie w formie pisemnej, przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem, korzystając z formularza zlecenia dostępnego na stronie internetowej, której adres zleceniobiorca udostępni zleceniodawcy lub wypełniając taki formularz w biurze zleceniobiorcy. Zlecenie powinno zawierać nazwę firmy zleceniodawcy, ewentualnie imię i nazwisko zleceniodawcy, koszt realizacji za stronę lub całkowity koszt tłumaczenia lub szacunkowy koszt tłumaczenia, język lub języki docelowe, termin realizacji zlecenia, usługi lub warunki dodatkowe (np. weryfikacja, formatowanie tekstu), warunki dostarczenia tłumaczenia, oświadczenie zleceniodawcy o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług tłumaczeń, osobę do kontaktu po stronie zleceniodawcy w wypadku pytań związanych ze zleceniem. Zlecenie musi zawierać dane zleceniodawcy niezbędne do wystawienia Faktury VAT, w tym pełną nazwę, adres siedziby, NIP, a także adres korespondencyjny na który należy wysłać fakturę i wykonane tłumaczenie. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zleceniodawcę postanowień niniejszego regulaminu.
  7. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez zleceniobiorcę (pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, faksem bądź telefonicznie) przyjęcia zlecenia do realizacji na określonych warunkach.
  8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do narzucenia zleceniodawcy dodatkowych formalności i/lub czynności przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, jak np. przesłanie kopii dokumentów firmowych (KRS, Regon, NIP), przesłanie zlecenia faksem z podpisem i pieczęcią firmową, przesłanie zlecenia z konta email w domenie firmowej, przedpłata, zapłata przed realizacją.
  9. Tekst do tłumaczenia może być przekazany zleceniobiorcy w dowolnej formie: e-mailem, faksem, zapisany na nośniku elektronicznym, w bądź w formie pisemnej (oryginał, kserokopia, wydruk). Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego zleceniodawca powinien dostarczyć w oryginale. W innym wypadku tłumacz umieści w tłumaczeniu informację, iż zostało ono wykonane na podstawie kopii.
  10. Tekst tłumaczenia nieuwierzytelnionego zostanie wysyłany zleceniodawcy za pomocą poczty elektronicznej e-mail (zapisany w pliku edytora MsWord lub OpenOffice) bądź przekazywany w siedzibie zleceniobiorcy w formie wydruku. Na życzenie zleceniodawcy tłumaczenie może zostać wysłane faksem i/lub listem poleconym bądź przesyłką kurierską. Tłumaczenia uwierzytelnione przekazywane są wyłącznie w formie pisemnej – w siedzibie zleceniobiorcy bądź wysyłane listem poleconym bądź kurierem. Koszt wysłania tłumaczenia przy pomocy listu poleconego bądź przesyłka kurierską ponosi zleceniodawca. Tłumaczenia w wersji pisemnej przekazywane są zleceniobiorcy w jednym egzemplarzu. Za dodatkowe egzemplarze należy się dodatkowa opłata wg cennika. Dniem wykonania tłumaczenia jest dzień wysłania do zleceniodawcy tłumaczenia za pomocą poczty elektronicznej, pocztą lub przesyłką kurierską (decyduje data nadania). W przypadku umówienia się na odbiór osobisty w siedzibie zleceniobiorcy – dniem wykonania zlecenia jest dzień określony w potwierdzeniu przyjęciu zlecenia.
  11. W przypadku świadczenia usług tłumaczeń ustnych, tłumacz może odmówić wykonania tłumaczenia w razie niesprawnej aparatury technicznej, zachowując prawo do umówionego wynagrodzenia. W trakcie wykonywania tłumaczenia zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić tłumaczowi napoje chłodzące (wodę), kawę, herbatę.
  12. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe zleceniodawcy zgodnie z polityką prywatności, stanowiącą załącznik numer 1 do regulaminu.
  13. Zleceniobiorca może na wyraźne życzenie Zleceniodawcy i za jego zgodą zmagazynować i przechować tłumaczenie i/lub tekst w formie zapisu elektronicznego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 7. Koszty, płatności, rezygnacja zleceniodawcy ze złożonego zlecenia.
  1. Za wykonane tłumaczenie zleceniobiorca po uprzednim uzgodnieniu wystawia zleceniodawcy Fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności przelewem na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego zleceniobiorcy.
  2. Zleceniobiorca wystawia paragon, a na żądanie Fakturę VAT w wypadku płatności gotówką w dniu odbioru tłumaczenia.
  3. Koszty na Fakturze VAT/paragonie za tłumaczenie pisemne obliczane są w oparciu o ilość stron tekstu wynikowego i cenę za stronę przeliczeniową podaną w ofercie, zgodną z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej www.faster.pl i w biurze zleceniobiorcy. Podstawą ostatecznego rozliczenia jest liczba stron wykonanego tłumaczenia pisemnego, w związku z czym koszt na fakturze może odbiegać od szacunkowego kosztu zlecenia podanego w ofercie, obliczonego na podstawie ilości stron źródłowych. Koszt na fakturze może być także zwiększony o ewentualne dopłaty i/lub pomniejszony o ewentualne rabaty, uzgodnione przez strony i potwierdzone przez zleceniobiorcę w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia.
  4. W wypadku tłumaczeń przysięgłych ostateczny koszt tłumaczenia zaokrąglany jest do pełnych stron przeliczeniowych w górę.
  5. W wypadku tłumaczeń zwykłych ostateczny koszt tłumaczenia zaokrąglany jest do pełnych stron przeliczeniowych w górę w zakresie zlecenia o ilości stron do 3; do 1 miejsca po przecinku w wypadku tłumaczenia powyżej 3 stron przeliczeniowych.
  6. Czas pracy tłumaczy tłumaczeń ustnych liczy się od godziny na którą był zamówiony do godziny określonej w zamówieniu tłumaczenia. W przypadku skrócenia czasu pracy tłumacza bez jego winy zleceniodawca ureguluje kwotę na jaką zlecenie zostało wycenione. Do czasu pracy tłumaczy ustnych doliczany jest czas dyspozycyjności tłumacza, w szczególnych wypadkach czas dojazdu na miejsce zlecenia. Minimalny fakturowany czas pracy tłumacza ustnego to 4 godziny (1 blok), co oznacza że dla zleceń do 4 godzin trwania fakturowany czas pracy wynosi 4 godziny, dla zleceń powyżej 4 godzin pobierana jest stawka jak za cały dzień pracy (8 godzin-2 bloki).Przerwy w tłumaczeniu, trwające do 4 godzin wliczane są do czasu pracy tłumacza. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna godzina.
  7. W sytuacji gdy tłumacze ustni pracują w parach na zmianę, za każdego z tłumaczy pobierana jest osobna, pełna stawka za czas pracy oraz jego dyspozycyjności.
  8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podjęcia się wykonania zlecenia za uprzednim dokonaniem płatności zaliczki lub całości opłaty „z góry” przed wysłaniem gotowego tłumaczenia lub przed przystąpieniem do jego realizacji. Wysokość ewentualnej zaliczki zleceniobiorca określi w przesłanej wycenie zlecenia.
  9. W wypadku rezygnacji zleceniodawcy z realizacji zlecenia tłumaczenia pisemnego przed terminem jego wykonania, zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do ilości przetłumaczonych stron, nie mniej jednak niż 25% wartości zlecenia. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od zlecenia w dniu upłynięcia terminu jego realizacji zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić zleceniobiorcy karę umowną w wysokości zaoferowanej zleceniodawcy ceny wykonanego tłumaczenia. W wypadku rezygnacji zleceniodawcy z realizacji zlecenia tłumaczenia ustnego przed terminem jego rozpoczęcia lub wykonania, w czasie uniemożliwiającym zawiadomienie tłumacza o odwołaniu zlecenia (lub w trakcie trwania konferencji/szkolenia), zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z dojazdem tłumacza w umówione miejsce oraz umówionej ceny tłumaczenia. W przypadku rezygnacji zleceniodawcy ze zlecenia tłumaczenia ustnego w czasie krótszym niż 48 godzin (licząc dni robocze) przed umówionym terminem zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty 50% umówionej ceny usługi. Rezygnacja czy odwołanie zlecenia musi nastąpić w formie pisemnej (także za pomocą poczty elektronicznej, faksem).
 8. Poufność
  1. Wszystkie dokumenty źródłowe, materiały pomocnicze, gotowe tłumaczenie, a także ustne informacje udzielone przez zleceniodawcę traktowane są przez zleceniobiorcę jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem tłumaczy, pracowników i współpracowników zleceniobiorcy w związku z realizacją tłumaczenia.
  2. Powyższe nie dotyczy materiałów dostępnych powszechnie (np. tłumaczeń stron internetowych i innych publikacji).
  3. Na życzenie klienta zleceniobiorca może wystawić odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.
  4. Indywidualne rabaty udzielane przez zleceniobiorcę zleceniodawcy są objęte tajemnicą handlową.
 9. Prawa autorskie
  1. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia przechodzą ze zleceniobiorcy na zleceniodawcę w momencie otrzymania przez zleceniobiorcę pełnej płatności za dane tłumaczenie.
 10. Reklamacje i odpowiedzialność zleceniobiorcy
  1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa, za straty finansowe wyrządzone przez błędy w tłumaczeniu pisemnym – do wysokości wartości tłumaczenia.
  2. Odpowiedzialność zleceniobiorcy, o której mowa w pkt. 9a nie obejmuje zleceń realizowanych w trybie superekspresowym. Zleceniobiorca zobowiązuje się jednak do bezzwłocznego usunięcia ewentualnych błędów i/lub wad tłumaczenia.
  3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne, nieścisłości i niejasności w tłumaczeniu, które są konsekwencją takich błędów występujących w tekście źródłowym.
  4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i do tekstu wykonanego tłumaczenia. Zleceniodawca składając zleceniobiorcy zlecenie gwarantuje i oświadcza, iż tłumaczenie tekstu źródłowego, także jego powielanie, dystrybucja, publikacja czy sprzedaż nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
  5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu tłumaczenia, wynikłe z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy, tj. działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, łączy internetowych, opóźnień środków transportu, którymi tłumacz ma dotrzeć na umówioną godzinę tłumaczenia ustnego.
  6. W przypadku zaistnienia w tekście tłumaczenia literówek, oczywistych błędów językowych, błędnego przetłumaczenia wyrazów lub fraz z tekstu źródłowego, pominięcia fragmentów tekstu źródłowego bądź też nieterminowego wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo w terminie 30 dni od otrzymania tłumaczenia zgłosić reklamację. Reklamację wraz z uzasadnieniem i wskazaniem konkretnych błędów w tłumaczeniu należy zgłosić zleceniobiorcy w formie pisemnej. Zleceniobiorca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.
  7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzialności finansowej zleceniobiorcy jest terminowe opłacenie należności za tłumaczenie przez zleceniodawcę i przedstawienie na wniosek zleceniobiorcy faktury lub paragonu za wykonaną usługę.
  8. W przypadku uznania reklamacji zleceniobiorca w pierwszej kolejności dokona nieodpłatnie korekty tłumaczenia, w najszybszym możliwym terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej terminu wykonania usługi, zleceniobiorca udzieli zleceniodawcy rabatu od wykonanej usługi, w wysokości wynikającej z obowiązującego w dniu wykonania tłumaczenia cennika, nie wyższej niż cena zapłacona przez zleceniodawcę za tłumaczenie.
  9. W przypadku reklamacji dotyczących tłumaczenia ustnego rozpatrywane są jedynie reklamacje zgłoszone zleceniobiorcy w trakcie trwania tłumaczenia lub do 14 dni od jego realizacji – w przypadku tłumaczenia, które zostało zarejestrowane za zgodą zleceniobiorcy na nośniku elektronicznym i możliwe jest jego odsłuchanie.
  10. Zleceniodawca ma możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej, osobiście w siedzibie firmy, listownie na adres Zleceniobiorcy bądź drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: faster@faster.pl
 11. Postanowienia końcowe
  1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
  2. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie www.faster.pl jak również dostępny jest w siedzibie zleceniobiorcy, z zaznaczeniem daty od której obowiązuje.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnai 1964 r. Kodeks Cywilny (Tekst jednolity z dnia 29 maja 2018 r. Dz.U.2018.1025 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 30 marca 2017 r. Dz.U.2017.683 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 5 maja 2017 r. Dz.U.2017.880 z późn. zm.).
  4. Spory mogące powstać na tle realizacji zlecenia tłumaczenia strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia poddać rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu miejscowo dla zleceniobiorcy.
  5. Złożenie zlecenia tłumaczenia przez zleceniodawcę oznacza zapoznanie się zleceniodawcy z regulaminem i pełną akceptację jego postanowień.
 12. Załączniki (dostępne na stronie www.faster.pl):
  1. Polityka Prywatności
  2. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych